BVI FSC

Home » BVI FSC
โปรแกรมสะสมคะแนนที่ชื่อว่า "Cashback" สามารถแลกคะแนนเหล่านี้เป็นเงินสด

ใบอนุญาต BVI FSC หรือ British Virgin Islands Financial Services Commission คือ หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการทางการเงินทั้งหมดในภูมิภาคนี้ รวมถึง ธนาคาร, บริษัทประกันภัย, และบริษัทการเงินอื่น ๆ

โบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก BVI FSC แสดงว่าโบรกเกอร์นั้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ซึ่งเป็นการยืนยันว่า โบรกเกอร์ดังกล่าวทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ, โปร่งใส, และมีความเป็นธรรม เพื่อปกป้องผู้ลงทุน

ใบอนุญาตนี้สำคัญมากสำหรับโบรกเกอร์เพราะหากโบรกเกอร์ไม่มีใบอนุญาต จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินได้ นอกจากนี้การมีใบอนุญาตจาก BVI FSC ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ในสายตาของลูกค้า.